Konica Minolta

Europe

Giving Shape to Ideas

Warunki korzystania

Warunki korzystania

 

 

1. Obowiązywanie oraz zakres zastosowania Warunków korzystania

Wszelkie korzystanie ze strony internetowej www.konicaminolta.eu (zwanej dalej “Stroną internetową”), dostarczanej przez Konica Minolta Sensing Europe B.V. (zwanym dalej “Konica Minolta”), oraz usług świadczonych za pośrednictwem tej Strony internetowej, jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków korzystania. Wchodząc na Stronę internetową lub dowolną z jej podstron, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującej wersji Warunków korzystania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki korzystania lub ich część, wówczas nie może korzystać ze Strony internetowej.

Konica Minolta zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków korzystania w przyszłości bez uprzedniego zawiadomienia.

2. Świadczone usługi

Treści i informacje udostępnianie za pośrednictwem Strony internetowej są wykorzystywane do realizacji celów handlowych Konica Minolta.

Konica Minolta ma prawo zawiesić lub ograniczyć działanie Strony internetowej w całości lub w części w dowolnym momencie, oraz nie gwarantuje, że Strona internetowa lub treści dostarczane za jej pośrednictwem będą dostępne w sposób ciągły, bez przerw lub zmian.

3. Zakres korzystania

Treści i informacje udostępniane na Stronie internetowej mają na celu dostarczanie informacji osobiście do użytkownika, na potrzeby osobistego, niekomercyjnego korzystania przez użytkownika, oraz nie mogą być pobierane, kopiowane, przetwarzane lub rozpowszechniane do celów prywatnych lub komercyjnych. Z zakresu niniejszego postanowienia wyłączone są wyłącznie treści przeznaczone i wyraźnie oznaczone jako do pobrania. Użytkownik ma również prawo drukować części Strony internetowej do osobistego użytku.

Konica Minolta w sposób wyraźny podkreśla, że treści na Stronie internetowej, tzn. tekst, obrazy, grafiki, dźwięki oraz układ strony, są chronione prawem autorskim lub na podstawie innych przepisów o ochronie własności intelektualnej, oraz że nazwy produktów, marki i nazwy firm wykorzystane na Stronie internetowej są chronione prawem na rzecz ich prawnych właścicieli. Wszelkie wykorzystanie tych treści jest zatem zabronione prawem, o ile Konica Minolta nie udzieli uprzedniej, pisemnej zgody na ich wykorzystanie.

4. Gwarancja i odpowiedzialność

Treści na Stronie internetowej odzwierciedlają stan informacji i technologii dostępny w chwili ich publikacji. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie kompletności, rzetelności lub aktualności treści na Stronie internetowej. Treści na Stronie internetowej mogą czasami różnić się od stanu faktycznego, w szczególności w przypadku zmiany charakteru produktów Konica Minolta, lub zmiany wymagań w zakresie ich użytkowania. Ponadto, Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie adekwatności treści na Stronie internetowej do realizacji celów zamierzonych przez użytkownika. Konica Minolta i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszczerbek, którego może doznać użytkownik wskutek lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub dowolnej jej podstrony. W przypadku zawinionego naruszenia jednego z kluczowych zobowiązań umownych, odpowiedzialność jest ograniczona do dających się przewidzieć szkód, typowych dla danej umowy.

Nieograniczona odpowiedzialność Konica Minolta na podstawie przepisów ustawowych nie dotyczy przypadków działania w złej wierze lub rażącego zaniedbania, ani przypadków urazów, śmierci lub uszczerbku na zdrowia wskutek naruszenia zobowiązania, za które odpowiedzialna jest Konica Minolta, lub odpowiedzialności z tytułu niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe (niem. Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte).

5. Łącza do innych stron internetowych

Znajdujące się w niektórych miejscach Strony internetowej hiperłącza (dalej “łącza”) odsyłają do stron internetowych innych dostawców, zawierających dodatkowe lub uzupełniające informacje, które mogą zainteresować użytkownika. Kliknięcie takiego łącza spowoduje opuszczenie Strony internetowej Konica Minolta.

Konica Minolta nie jest w stanie wpływać na obecne lub przyszłe treści na zewnętrznych stronach internetowych. Dlatego też Konica Minolta nie uważa za własne treści zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłają łącza. Konica Minolta jest zatem wyłączona z odpowiedzialności za treści tych zewnętrznych stron internetowych, chyba że Konica Minolta była świadoma naruszania przepisów prawa przez te treści w chwili umieszczania łączy do nich na swojej stronie.

6. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik Strony internetowej zobowiązuje się przestrzegać warunków ustawowych, które mają zastosowanie do użytkownika za każdym razem, gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej lub treści udostępnionych za jej pośrednictwem.

Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, ani wykorzystywać żadnego procesu lub oprogramowania, które może prowadzić do modyfikacji, uszkodzenia lub zakłócenia działania Strony internetowej, jej funkcjonalności lub treści. Postanowienie to dotyczy również środków prowadzących do umyślnego zwiększenia obciążenia infrastruktury technicznej Strony internetowej.

7. Prawo właściwe, właściwość sądu

Korzystanie ze Strony internetowej oraz zastosowanie niniejszych Warunków korzystania podlega przepisom prawa niemieckiego.

Jeżeli użytkownik jest podmiotem handlowym lub osobą prawną na podstawie przepisów prawa publicznego, lub nie posiada właściwości sądu na terenie Niemiec, wówczas sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących korzystania ze Strony internetowej lub Warunków korzystania będzie sąd w Hanowerze.